Reial Decret 244/2019 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica

Novetats i modificacions principals de el Reial Decret

El RD 244 dóna continuïtat al que estableix el Reial Decret-llei 15/2018, reglamentant tots aquells aspectes no definits en el text.

1. Tres modalitats d’autoconsum:
 1. Sense excedents.
 2. Amb excedents acollits a compensació.
 3. Amb excedents no acollit a compensació.
2. Reglamentació de l’autoconsum col·lectiu.
3. Per a instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la potència màxima de l’inversor.
4. Es permet que el consumidor i el propietari de la instal·lació siguin diferents.
5. Simplificació de tramitació:
 1. Les instal·lacions sense excedents o les d’excedents de fins a quinze quilowatts (15 kW) no necessiten permisos d’accés i connexió.
 2. Per a instal·lacions de fins a 100 kW connectades a baixa tensió el contracte d’accés amb la distribuïdora serà realitzat d’ofici per l’empresa distribuïdora.
6. Estableix els equips de mesura a instal·lar:
 1. De forma general, només cal un equip de mesura bidireccional en el punt frontera.
 2. Els autoconsums col·lectius, amb excedents no acollits a compensació amb diversos contractes de subministrament o tecnologia no renovable han de tenir 2 equips. Un per consum i un altre que mesuri la generació neta.
 3. En certs casos, es permet que el comptador de mesura s’ubiqui fora de el punt frontera.
7. Estableix el règim econòmic. S’estableixen diverses possibilitats en funció del tipus d’autoconsum:
 1. Autoconsum amb excedents acollits a compensació: Poden (i) vendre l’energia en el pool, o (ii) compensar mensualment excedents, mitjançant la valoració de l’energia horària excedentària -Compensació simplificada-
 2. L’import a compensar mai podrà excedir de la valoració mensual de l’energia horària consumida.
  Autoconsum amb excedents no acollits a compensació. Han de vendre els excedents en el mercat.
8. Inscripció automàtica en el Registre d’Autoconsum per a certs casos.
Modalitats d'autoconsum

Autoconsum sense excedents: és necessari un mecanisme anti abocament que impedeixi la injecció a xarxa. En l’Annex 1 d’aquest document s’inclouen els tipus de sistemes permesos, així com els esquemes de connexionat dels mateixos. D’acord amb la Llei 24/2013, aquest tipus de autoconsumidores tindrà la consideració de “subjecte consumidor”

Autoconsum amb excedents: les que injecten energia a la xarxa de transport i distribució. Sota aquesta modalitat hi haurà dues figures: (i) “subjecte consumidor” i (ii) “subjecte productor”. Així mateix, la modalitat d’autoconsum amb excedent es subdivideix en dues categories.

a) Excedents acollida a compensació: quan es compleixin totes les condicions següents:

  • Tecnologia renovable.
  • P≤100kW.
  • Si resultés necessari només s’ha subscrit un únic contracte de subministrament per a consum i serveis auxiliars.
  • El autoconsumidor hagi subscrit un contracte de compensació de excedentes.Instalaciones no subjectes a Règim retributiu específic.

b) Excedents no acollida a compensació: qualsevol que no compleixi tots els requisits de l’anterior “o que o vulguin acollir-se a aquesta modalitat.

La modalitat d’autoconsum podrà modificar anualment.
Així mateix, en tots els casos podran instal·lar sistemes d’emmagatzematge.

Tipus d'autoconsumidors

Autoconsum individual
▪ Podrà acollir-se a qualsevol modalitat d’autoconsum (amb o sense vessament).
▪ Si l’autoconsum és a través de xarxa, necessàriament tindrà la consideració de “autoconsum amb excedents” en qualsevol de les seves modalitats.

Autoconsum col·lectiu
▪ Podrà acollir-se a qualsevol modalitat d’autoconsum (amb o sense vessament).
▪ Si l’autoconsum és a través de xarxa, necessàriament tindrà la consideració de “autoconsum amb excedents” en qualsevol de les seves modalitats.
▪ Tots els autoconsumidores associats a la mateixa instal·lació de generació hauran de pertànyer a la mateixa modalitat d’autoconsum.
▪ Quan es tracti d’un autoconsum col·lectiu amb venda d’excedents, el titular de la instal·lació tindrà la consideració de consumidor pel que fa als seus consums auxiliars.

En ambdós casos, el consumidor/rs i el propietari de la instal·lació podran ser persones físiques o jurídiques diferents. En autoconsum sense excedents el/la titular/s de el punt de subministrament i de la instal·lació seran el mateix/els mateixos.

Procediment de connexió i accés

Depenent de la modalitat i tipus d’instal·lació, s’estarà obligat a sol·licitar permís d’accés i connexió.
a) Instal·lacions exemptes d’obtenir permisos d’accés i connexió

 • Instal·lació d’autoconsum sense excedent.
 • Instal·lacions d’autoconsum amb excedent de P≤15 kW en sòl urbanitzat.

b) Les obligades a sol·licitar permisos d’accés i connexió

 • Instal·lacions d’autoconsum amb excedents de p> 15 kW.

Encara que no el cita expressament les instal·lacions de P≤100 kW s’acolliran als procediments del RD1699 / 2011 i les de P> 100kW al RD1955 / 2000. Un cop s’aprovi el RD de Connexió i Accés serà aquest el que determini les condicions d’accés.

Contractes d'accés i contractes amb la comercialitzadora

Per als autoconsumidores de potència inferior a 100 kW, que estiguin connectats a la xarxa de baixa tensió i la instal·lació estigui en baixa tensió, el contracte d’accés serà realitzat d’ofici per la distribuïdora, que, a més, serà l’encarregada d’informar a la comercialitzadora. El procediment serà el següent:

 1. La CC. AA informarà en 10 dies a la distribuïdora de la recepció de la documentació que acredita la posada en marxa de la instal·lació.
 2. Des d’aquesta documentació, la distribuïdora disposarà de 5 dies per a remetre la modificació del contracte a comercialitzadora i autoconsumidor. Així mateix informarà de totes les característiques de l’autoconsum (modalitat, repartiment, etc.).
 3. Des de la recepció d’aquesta modificació, el consumidor disposarà de 10 dies per notificar a la distribuïdora qualsevol discrepància.
 4. La resta de autoconsumidores, o punts nous de subministrament, hauran de realitzar una comunicació la Distribuïdora o mitjançant la comercialitzadora perquè aquesta modifiqui d’ofici el contracte existent. Aquesta disposarà d’un termini de 10 dies per modificar el contracte. En cas de discrepància, el consumidor associat, disposarà de 10 dies des de la recepció de la mateixa per part de la distribuïdora per notificar la seva disconformitat.
 5. En el contracte amb la comercialitzadora s’haurà de reflectir la modalitat d’autoconsum. Les companyies comercialitzadores de Referència (CUR) No podran rebutjar les modificacions de contracte dels autoconsumidores subjectes a PVPC (preu voluntari per al petit consumidor).
Règim econòmic

a) Els autoconsumidores pagaran els peatges d’accés que els correspongui.
b) S’estipulen dos règims econòmics:

 • Venda d’energia a la xarxa.
 • Compensació simplificada d’excedents.
Venda d'energia a la xarxa

a) A aquesta modalitat es poden acollir totes les modalitats d’autoconsum, i és obligatòria en el cas dels autoconsumidores no acollits a compensació d’excedents.

b) Sota aquest règim l’energia horària excedentària opera com una instal·lació de posada en xarxa. És a dir, es valora el preu horari del pool o, si s’escau Règim retributiu específic (si la instal·lació ho tingués concedit).

c) Els autoconsumidores que operin sota aquesta modalitat tindran la consideració de productors i ha de complir amb el que estableix la normativa (representant, etc.).

d) Així mateix, l’energia venuda haurà de satisfer el peatge a la generació (0,5 /MWh) i la seva valoració econòmica estarà subjecta a l’impost de el 7%.

Mecanisme de compensació simplificada

a) Principis fonamentals:

 • Modalitat només aplicable per als autoconsumidores amb excedents acollits a compensació.
 • L’energia horària consumida de la xarxa serà valorada a el preu pactat entre les parts (en el cas de PVPC es valorarà a el cost horari de l’energia per al PVPC).
 • L’energia horària excedentària serà valorada a el preu horari pactat entre les parts (en cas de PVPC es valorarà a el preu mitjà horari). Referent a això, sembla normal que el preu pactat es correspongui amb el preu horari del pool menys un petit marge de gestió per part de la comercialitzadora.
 • El mecanisme de compensació s’estableix mensualment. I en cap cas, el valor de l’energia horària excedentària podrà ser superior a el de la consumida. És a dir, el límit de la compensació serà el valor de l’energia horària consumida (pool + altres costos no regulats).
 • L’energia excedentària no pagarà el peatge a la generació ni el seu valor econòmic estarà subjectes a l’Impost sobre el Valor de la producció d’energia elèctrica (impost de el 7%).
 • Els consumidors hauran de remetre un escrit a la Distribuïdora indicant l’acord assolit amb la comercialitzadora.
 • Quan es tracti de “instal·lacions a través de la xarxa” (veure apartat 3.1), els autoconsumidores hauran de satisfer una quantia per la utilització de la xarxa de distribució, que serà definida per la CNMC.

b) Funcionament de l’mecanisme i aplicació dels peatges d’accés.

 • En termes generals, el control de potència es realitzarà utilitzant l’equip de mesura ubicat en el punt frontera.
 • L’energia horària consumida es calcula com la diferència entre el consum real de l’consumidor menys l’autoconsum instantani. Aquesta quantitat, amb caràcter general, s’extreu de la lectura de l’comptador bidireccional.
 • Mensualment, sobre les quantitats que s’hagin de facturar abans d’impostos, és a dir abans de l’impost de l’electricitat (5,11%) i de l’tipus aplicable de l’IVA, s’haurà de descomptar de el terme d’energia, la valoració econòmica de l’energia horària excedentària . Novament, s’ha de destacar que el valor econòmic d’aquests excedents no pot excedir el valor econòmic de l’energia consumida de la xarxa.

c) Exemples de funcionament de sistema de compensació d’excedents.

 • L’energia excedentària únicament compensa la part corresponent a el cost de l’energia que forma part de el terme d’energia (pool mes altres costos no regulats). És a dir, no compensa el peatge d’accés. En qualsevol cas, el benefici és clar ja que, d’una banda, normalment l’energia consumida a la xarxa té un major valor que la generada, ja que a la primera se li afegeixen certs costos, com ara el servei d’interrumpibilidad, pagaments per capacitat i altres serveis d’ajust.
Registre d'autoconsum i informació

Característiques principals:

 • Telemàtic i d’accés gratuït.
 • Contindrà 3 seccions.

Inscripció

 • La inscripció serà d’ofici per part de les comunitats autònomes per autoconsumidores en baixa tensió amb una potència instal·lada inferior a 100 kW.
 • L’Administració General de l’Estat podrà inspeccionar els autoconsumidores, en concret, les condicions econòmiques dels subministraments i l’energia venuda.
 • Abans del 31 de març de cada any, el transportista i les distribuïdores de remetre informació agregada relativa a les instal·lacions d’autoconsum.